Related Posts

เฟสเขียว

เฟสเขียว

เฟสเขียว 3 บรรทัด หรือที่คนภายในแวดวงยิงแอด เรียกกันอีกชื่อนึงสั้นๆว่า “เฟส 902” เป็นบัญชี Facebook ที่ประกันตัวตนด้วยบัตรมาแล้ว 2 ครั้ง มีคำชี้แจง ยาว 3 บรรทัด ตามรูป ซึ่งเฟส เขียว 902 นี้ จะมีบัญชีประชาสัมพันธ์เป็นบัญชีแบบพิเศษ ซึ่งมีเหตุที่เกิดจากกระบวนการสร้างบัญชีแบบพิเศษ ทำยากมากมาย ทำให้ได้ เฟส เขียว3…

This Post Has One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *